Regulamin i Polityka Prywatności

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.esturion.pl prowadzony jest przez Esturion Dawid Jankiewicz, Urszula Jankiewicz spółka cywilna, ul. Jodłowa 19/1, 15-523 Grabówka, telefon: 515 955 600, e-mail: sklep@esturion.pl, NIP: 9662117467, REGON: 368981926.
2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.esturion.pl
3. Definicje:
- Sklep – sklep internetowy www.esturion.pl.
- Sprzedający – Dawid Jankiewicz oraz Urszula Jankiewicz - właściciele Sklepu,
- Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, która dokonuje zakupu w Sklepie,
- Konsument – Klient który jest osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Kontakt ze Sprzedającymi odbywa się:
- telefonicznie pod numerem 515 955 600
- e-mail: sklep@esturion.pl
- osobiście w sklepie pod adresem ul. Jodłowa 19/1 Grabówka
- listownie poprzez wysyłkę na adres sklepu Jodłowa 19/1, 15-523 Grabówka
§ 2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
1. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową ewentualnie poprzez e-mail. W przypadku składania zamówienia poprzez e-mail należy pamiętać o wpisaniu informacji wypisanych poniżej które są potrzebne przy realizacji zamówienia:
- dane produktu: nazwa, ilość oraz cena
- forma wysyłki
- dane do wysyłki wraz z telefonem kontaktowym
2. Zamówienia można składać bez rejestracji konta na stronie internetowej Sklepu. Wiąże się to jednak z tym, że Klient bez rejestracji nie będzie mógł korzystać z ewentualnych promocji i rabatów które będą udostępniane tylko zarejestrowanym Klientom.
3. Do korzystania ze Sklepu internetowego zalecamy używania najnowszych wersji przeglądarek internetowych. Pozwoli to na uniknięcie błędów. Obsługiwane przeglądarki internetowe to: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari.
4. Zamówienia na stronie internetowej Sklepu można składać całodobowo przez 7 dni w tygodniu.
5. W celu rejestracji konta Klient wypełnia formularz rejestracyjny wpisując prawdziwe dane na stronie internetowej Sklepu. Dane te będą używane do realizacji zamówień. Po utworzeniu konta Klient otrzyma potwierdzenie na podany przez siebie adres e-mail. Klient ma możliwość edycji danych dotyczących jego konta.
6. Korzystanie z konta na stronie sklepu internetowego jest bezpłatne i bezterminowe. Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z umowy zawartej ze Sprzedającym dotyczącej konta w dowolnym czasie poprzez wysłanie informacji na e-mail sklep@esturion.pl lub poprzez tradycyjną pocztę. Z chwilą rozwiązanie umowy konto zostanie usunięte. Z chwilą gdy na koncie nie będzie żadnych realizowanych zamówień i otrzymamy rezygnację z umowy dotyczącej konta na stronie internetowej, konto zostanie usunięte.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania do uzupełnienia danych niezbędnych do realizacji zamówienia nie uczynił tego w terminie 7 dni.
8. W przypadku uzasadnionego podejrzenia że wprowadzone dane są nieprawdziwe Sprzedawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z Kupującym w celu potwierdzenia realizacji zamówienia.
9. Zamówienia składane po godzinie granicznej w dni robocze (godzina graniczna wysyłki jest widoczna w górnej części strony) oraz w sobotę, niedzielę lub święta będą realizowanie najwcześniej w pierwszy dzień roboczy.
10. Czas dostawy zależy od wybranego rodzaju transportu oraz od aktualnego stanu towaru. Po nadaniu przesyłki Klient otrzymuje informację o nadaniu i spodziewanym terminie dostarczenia przesyłki.
§ 3. PŁATNOŚCI
1. Na stronie Sklepu zamieszczone są ceny brutto wyrażone w polskich złotych.
2. O całkowitej kwocie zamówienia Klient jest informowany każdorazowo przed wykonaniem zamówienia.
3. Na żądanie Klienta Sprzedający wystawia faktury VAT.
4. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT).
5. Kupujący realizując zamówienie dokonuje wyboru jednego z poniższych sposobów płatności:
- płatność internetowa za pomocą Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, określona jako "Szybkie i bezpieczne płatności internetowe"
- płatność internetowa za pomocą imoje - ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, określona jako "Płatności online z imoje - szybkie przelewy, Blik, karty"
- płatność kartą płatniczą - Visa, Visa Electron, Maestro lub MasterCard
- płatność za pobraniem
- płatność przy użyciu bonu podarunkowego
6. W przypadku nieotrzymania wpłaty przez okres 7 dni Sprzedający wezwie kupującego do zrealizowania płatności. W przypadku nieskutecznego wezwania, Sprzedający może anulować zamówienie informując o tym kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
§ 4. DOSTAWA
1. Klient dokonując zamówienia może wybrać następujące sposoby dostawy:
- odbiór osobisty ze sklepu pod adresem Jodłowa 19/1, 15-523 Grabówka
- dostarczenie zamówienia na adres Klienta podany podczas składania zamówienia
2. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
3. Odbiór osobisty w sklepie pod adresem Jodłowa 19/1, 15-523 Grabówka jest realizowany w godzinach pracy sklepu i jest bezpłatny.
4. Jeżeli wartość produktów w zamówieniu przekroczy odpowiedni próg kwotowy (progi kwotowe są określane dla każdej z metod dostawy indywidualnie), wtedy koszty przesyłki na terytorium Polski pokrywa Sprzedający. Szczegóły darmowej wysyłki - www.esturion.pl/dostawa.
5. Koszty zależą od wymiarów i wagi przesyłki. Klient jest informowany o kosztach przesyłki w trakcie składania zamówienia.
6. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi produkty wolne od wad.
7. Klient zobowiązuje się do odebrania wysłanego zamówienia.
8. Kupujący jest informowany o wysyłce lub o gotowości odbioru osobistego złożonego zamówienia.
§ 5. REKLAMACJA I GWARANCJA
1. Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzyma ewentualnej reklamacji, ale w przypadku sprawdzenia paczki w obecności pracownika firmy kurierskiej procedura reklamacyjna będzie zdecydowanie usprawniona.
2. Reklamacja powinna zawierać opis wady produktu, datę powstania wady, dane Klienta oraz jego żądanie. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia formularz reklamacji znajdujący się pod niniejszym adresem: www.uokik.gov.pl/reklamacja.
3. Reklamując produkt należy dołączyć do niego dowód zakupu lub jego kopię.
4. Kupujący zobowiązany jest aby wysłać reklamowany produkt.
5. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta z tytułu rękojmi jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Odpowiedzialność Sprzedawcy trwa przez okres 2 lat od wydania rzeczy. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.
6. Sprzedawca nie jest gwarantem towarów prezentowanych w niniejszym sklepie internetowym. Sprzedawca odpowiada tylko z tytułu rękojmi. Towary te mogą posiadać gwarancję importera lub producenta. Jeżeli towar jest objęty gwarancją to roszczenia z tego tytułu należy zgłaszać do serwisu gwaranta, który może być wskazany zarówno na karcie gwarancyjnej jak i na stronie internetowej gwaranta. Sprzedawca udzieli Klientowi pomocy przy zgłaszaniu reklamacji do gwaranta.
7. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować na adres Jodłowa 19/1, 15-523 Grabówka sklep Esturion lub na przy użyciu poczty elektronicznej przesyłając odpowiednio przygotowaną wiadomość na adres sklep@esturion.pl. Istnieje również możliwość zgłoszenia reklamacji osobiście w sklepie pod adresem Jodłowa 19/1, 15-523 Grabówka.
8. Jeżeli dane reklamacyjne są niepełne wtedy Sprzedawca zwróci się do Klienta o uzupełnienie tych danych.
9. Sprzedawca rozpoznaje reklamację złożoną przez Klienta w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
10. Nieznaczne różnice w wyglądzie które wynikają z indywidualnych ustawień komputera Kupującego mogą nie być wystarczające do reklamacji kupionego produktu.
11. Opisane w ustępie §5 i punktach 1-10 prawo przysługuje także przedsiębiorcy będącym osobą fizyczną i dokonującym zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla niego charakteru zawodowego.
§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Kupującemu będącemu Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
2. Powyższe uprawnienie nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy,
2) w których cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym, niezależnych od przedsiębiorcy i mogących wystąpić przed upływem terminu na odstąpienie od umowy,
3) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
4) w których towar szybko ulega zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia,
5) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu,
6) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
7) w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, jeśli ich cena została uzgodniona podczas zawarcia umowy sprzedaży, dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a wartość zależy od wahań na rynku, pozostających poza kontrolą przedsiębiorcy,
8) w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca przyjechał do niego w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji – np. dostrojenie odbiornika telewizyjnego. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania żądał klient, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
9) w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte po dostarczeniu,
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
11) zawartych w drodze aukcji publicznej,
12) świadczenie usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi – np. zakup biletu na koncert.
3. W celu skutecznego odstąpienia od umowy o którym jest mowa w podpunkcie pierwszym niniejszego paragrafu wystarczy złożyć pisemne oświadczenie przez konsumenta drogą pocztową lub mailową w ustawowo określonym 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki.
4. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
5. Jeżeli Konsument opłacił złożone zamówienie, Sprzedawca zwróci mu w terminie 14 dni dokonaną płatność wliczając w to koszty dostawy.
6. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwracanej rzeczy lub potwierdzenia jej odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
7. Koszt wysłania zwracanego towaru ponosi konsument.
8. Wzór formularza do odstąpienia od umowy znajduje się pod niniejszym adresem www.uokik.gov.pl/zwrot.
9. Konsument zwraca Sprzedawcy zakupiony towar w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
10. Konsument odstępując od umowy jest zobowiązany do zwrotu towaru wraz z dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
11. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości produktu które jest wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do  stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
12. Przy odstąpieniu od umowy zwroty produktów wysłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
13. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia przesyłki inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi dodatkowych kosztów wysyłki.
14. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
15. Opisane w ustępie §6 i punktach 1-14 prawo przysługuje także przedsiębiorcy będącym osobą fizyczną i dokonującym zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla niego charakteru zawodowego.
§ 7. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Sprzedawca.
2. Klient podając dane osobowe przy realizacji zamówienia oświadcza, że dane te są zgodne ze stanem faktycznym.
3. Klient rejestrujący się w Sklepie zgadza się na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówień.
4. Klient ma prawo do wglądu swoich danych osobowych, może je edytować, poprawiać a także żądać ich usunięcia.
5. Administrator, za pośrednictwem Sklepu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Klientów przekazywane podczas procesów rejestracji w Sklepie:

  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu.

6. Cel i czas przetwarzania danych osobowych:

  • Cel: Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera).
  • Czas: Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.

Dane osobowe, na przetwarzanie których wyrazili Państwo zgodę, będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
7. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych tj. sklep@esturion.pl
8. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej.
9. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.
10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będą wywoływać wobec Klienta żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jego sytuację. Efektem profilowania danych jest dokładniejsza prezentacja interesujących produktów wedle indywidualnych preferencji Klienta.
12. Klient ma prawo wyrazić sprzeciw odnośnie profilowania danych. Brak profilowania danych może sprawić, że wyświetlane materiały będą mniej zgodne z indywidualnymi preferencjami Klienta.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronie internetowej www.esturion.pl.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu zostanie wtedy ogłoszona. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu zastosowanie ma regulamin obowiązujący w trakcie zawarcia umowy.
3. Bez zgody Sprzedawcy zabronione jest kopiowanie w całości jak i w części zarówno zdjęć jak i opisów umieszczonych na stronie internetowej www.esturion.pl.
4. Klient może w dowolnym momencie zapisać/wycofać się z otrzymywania Newslettera.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
6. Konsument może korzystać z pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu spór będzie rozstrzygany przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
7. W celu skorzystania z polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może zgłosić skargę przy użyciu unijnej platformy internetowe ODR dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • marketingowych (remarketing),
  • określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
  • zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

3. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Jednak, w takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.
4. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
5. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: